Loading...
HJEM2018-04-30T03:46:32+00:00

Om Jesper Steen Tastesen

Hvem er vi?

Advokatfirmaet Jesper Steen Tastesen er stiftet i 2009, og varetager primært sager indenfor selskabsret og fast ejendom. Med advokat Jesper Steen Tastesen i spidsen tilbydes der rådgivning i forbindelse med almene juridiske emner – herunder førelse af retssager.
Vi varetager altid klientens interesser professionelt og målrettet, og så sætter vi en ære i altid at have en let tilgængelig facon, hvor klienten kan være sikker på hurtig og kyndig rådgivning.

Advokat Jesper Steen Tastesen er Cand Jur. fra Århus Universitet. Advokatbestallingen fra Justitsministeriet er opnået via advokatfuldmægtiguddannelse på advokatkontor i København.
Som et led i advokat- og virksomhedsrådgivning varetager Jesper Steen Tastesen en række tillidserhverv i bestyrelser i små og mellemstore danske virksomheder. Derudover er Jesper Steen Tastesen medlem af Business Angel Syddanmark samt tilknyttet International Business College (IBC) som underviser i erhvervsret.

Services og arbejdsområder

Herunder kan du se de områder vi arbejder indenfor:

  • Boliglejeret og erhvervslejeret

  • Rådgivning vedr, fast ejendom

  • Opstart af virksomhed

  • Virksomhedsledelse

  • Administration

  • Finansiering

  • Inkasso

  • Almene Retssager

Herudover rådgives i forbindelse med almene juridiske emner.

Klientoplysninger

Kravene om klientoplysninger ifølge de advokatetiske regler pkt. 3.3 fremgår nedenfor.

Kravene om klientoplysninger ifølge de advokatetiske regler pkt. 3.3 fremgår nedenfor.

Advokat Jesper Steen Tastesen er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er registreret som medlem af Advokatsamfundet.

Klientkonto:
Danske Bank: 4580 – 47035 60210

Forsikring:
Advokat Jesper Steen Tastesen har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Advokat Jesper Steen Tastesens ansvarsforsikring og garanti er tegnet i CNA Insurance Company Ltd., Hammerensgade 6, 1., 1667 København K.

Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister om Advokat Jesper Steen Tastesens rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

De Advokatetiske Regler
Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.

Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om:

  • tavshedspligt: pålægger advokater og deres medarbejdere fortrolighed i forhold til oplysninger modtaget gennem deres arbejde.
  • interessekonflikter: situationer, hvor advokaten ikke kan rådgive en klient uden at komme i konflikt med andre interesser.

Man kan læse mere om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside. På Advokatnævnets hjemmeside kan man læse mere om god advokatskik og klageadgang mv.

Forbud mod insiderhandel
Alle medarbejdere hos Advokat Jesper Steen Tastesen er pålagt interne regler, som opfylder de krav, der stilles i lov om værdipapirhandel om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og om restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask
Advokat Jesper Steen Tastesen er desuden underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter advokat Jesper Steen Tastesen til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter desuden advokat Jesper Steen Tastesen til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan Advokat Jesper Steen Tastesen også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Pris

Advokatregningen

Advokatregningen er som udgangspunkt baseret på, hvor meget tid der bruges på sagen, men følgende øvrige faktorer kan også have betydning ved prisfastsættelsen: Opgavens størrelse og kompleksitet, det opnåede resultat, ansvaret forbundet med løsning af opgaven, sagens værdi og omfanget af påkrævet specialviden. Ved afregning efter medgået tid er timeprisen kr. 2.625,- inkl. moms.

Inden der udføres en opgave for en klient, gives der gerne en pris på udførelsen af opgaven. I mindre sager, hvor det er muligt at forudse sagens gang, kan der ofte gives en samlet pris på hele opgaven. I større sager kan dette sjældent lade sig gøre, og i stedet prisfastsættes overskuelige delopgaver inden udførsel.

I større opgaver orienteres klienten efter ønske desuden løbende om tidsforbruget.

Sager afregnes månedsvis og/eller ved sagens afslutning. Der vedlægges altid en tidsregistrering som bilag til fakturaen. Betalingsbetingelser er 10 dage fra fakturadato.

Ved udlæg og andre omkostninger anmodes klienten om at deponere beløbet på en klientkonto, således midlerne står til rådighed, når de skal erlægges. I visse typer sager anmodes også om forudbetaling af det anslåede honorar.

Kontakt os

Besøgsadresse

Kontor – Odense:
Hunderupvej 89
DK-5230 Odense M

Kontor – Odense:
Munkevænget 24A
DK-5230 Odense M

Email: jesper@steentastesen.dk
Tlf: + 45 40 64 23 47