Om Jesper Steen Tastesen

Hvem er vi?

Advokatfirmaet Jesper Steen Tastesen er etableret i 2009, og varetager primært sager indenfor selskabsret og fast ejendom. Med advokat Jesper Steen Tastesen i spidsen tilbydes der rådgivning i forbindelse med almene juridiske emner – herunder førelse af retssager.
Vi varetager altid klientens interesser professionelt og målrettet, og så sætter vi en ære i altid at have en let tilgængelig facon, hvor klienten kan være sikker på hurtig og kyndig rådgivning.

Advokat Jesper Steen Tastesen er Cand Jur. fra Århus Universitet. Advokatbestallingen fra Justitsministeriet er opnået via advokatfuldmægtiguddannelse på advokatkontor i København.
Som et led i advokat- og virksomhedsrådgivning varetager Jesper Steen Tastesen en række tillidserhverv i bestyrelser i danske virksomheder. Derudover er Jesper Steen Tastesen medlem af Ejendomsnetværk Odense (ENO) og Business Angel Syddanmark samt har været tilknyttet International Business College (IBC) som underviser i erhvervsret og medlem af skolebestyrelsen på Hunderupskolen, Odense.

Services og arbejdsområder

Herunder kan du se de områder vi arbejder indenfor:

  • Boliglejeret og erhvervslejeret

  • Rådgivning vedr, fast ejendom

  • Opstart af virksomhed

  • Virksomhedsledelse

  • Administration

  • Finansiering

  • Inkasso

  • Almene Retssager

Herudover rådgives i forbindelse med almene juridiske emner.

Klientoplysninger

Kravene om klientoplysninger ifølge de advokatetiske regler pkt. 14 og 15.6. fremgår nedenfor

Advokat Jesper Steen Tastesen er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er registreret som medlem af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet er organiseret som anpartsselskab.

Klientkonto:
Danske Bank: 4580 – 47035 60210

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Forsikring:
Advokat Jesper Steen Tastesen har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Advokat Jesper Steen Tastesens ansvarsforsikring og garanti er tegnet i CNA Insurance Company Ltd., Hammerensgade 6, 1., 1667 København K.

Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister om Advokat Jesper Steen Tastesens rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

De Advokatetiske Regler

Advokat Jesper Steen Tastesen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Jesper Steen Tastesen og/eller utilfredshed advokatens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om:

  • tavshedspligt: pålægger advokater og deres medarbejdere fortrolighed i forhold til oplysninger modtaget gennem deres arbejde.
  • interessekonflikter: situationer, hvor advokaten ikke kan rådgive en klient uden at komme i konflikt med andre interesser.

Man kan læse mere om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside. På Advokatnævnets hjemmeside kan man læse mere om god advokatskik og klageadgang mv.

Forbud mod insiderhandel
Alle medarbejdere hos Advokat Jesper Steen Tastesen er pålagt interne regler, som opfylder de krav, der stilles i lov om værdipapirhandel om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og om restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask
Advokat Jesper Steen Tastesen er desuden underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter advokat Jesper Steen Tastesen til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter desuden advokat Jesper Steen Tastesen til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan Advokat Jesper Steen Tastesen også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Privatlivspolitik

Formål med politik
Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan advokatfirmaet behandler dine personoplysninger. Det er vores mål, at du er bevidst om hvilke informationer, der indsamles og behandles og, såfremt muligt, hvor længe de opbevares. Denne privatlivspolitik regulerer alt handel, interaktion eller anden udveksling af personoplysninger med Advokatfirmaet (”vi”, ”os”).

Kontaktoplysninger
Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

Advokatfirmaet Jesper Steen Tastesen ApS C/0 Tasfo Selskaberne
Munke Mose Allé 1A
5000 Odense C
jesper@steentastesen.dk
tlf: 40642347

Vi har udpeget en medarbejder som intern persondatakoordinator. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du derfor kontakte Jesper Steen Tastesen på 40642347 eller jesper@steentastesen.dk.

Beskrivelse af behandlinger
Vi behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven. I nedenstående skema kan du få et overblik over de forskellige typer af behandlinger, som vi foretager. Under skemaet har du mulighed for at læse nærmere om de specifikke behandlinger.

Advokatbistand
Når vi indleder et kundeforhold med dig med det formål at yde konkret advokatbistand, har vi brug for at behandle dine personoplysninger. Vi registrerer dine oplysninger på en sag i vores interne sagsbehandlingssystem. Vi behandler dine generelle kontaktoplysninger, herunder navn, adresse og e-mail, så vi har mulighed for at kontakte dig om din sag. Afhængig af de nærmere omstændigheder i din sag og de ønskede ydelser kan vi også behandle andre kategorier af personoplysninger, herunder dit CPR-nummer.
Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en aftale om levering af advokatydelser til dig. Det retlige grundlag er i den forbindelse forordningens artikel 6(1)(b). Vi behandler oplysninger om dit CPR-nummer eller andre fortrolige eller følsomme personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelseslovens § 11(2)(4) og forordningens artikel 9(2)(f).
Hvis du er modpart i vores sag, behandler vi dine oplysninger ud fra vores legitime interesse efter forordningens artikel 6(1)(f). Vores legitime interesse er at fastlægge eller forsvare et retskrav på vegne af vores kunder. Oplysningerne vil som udgangspunkt stamme fra dig, men vi kan også indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige registre og offentlige myndigheder samt modparter, parter eller bipersoner på relevante sager.
Såfremt vi har behov for eller er forpligtet til at registrere dine personoplysninger i offentlige registre, kan dette ske til en række offentlige myndigheder via deres indberetningsportaler. Hvilke myndigheder, der er tale om, vil afhænge af din konkrete sag, men vil f.eks. være Domstolsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Tinglysningsretten.
Vi opbevarer dine personoplysninger sikkert i op til 10 år efter det tidspunkt, hvor vi har afsluttet den pågældende sag, og hvor der ikke har været aktivitet på sagen. Opbevaringsperioden er fastlagt af hensyn til vores rådgiveransvar og forsikringsforhold.

Hvidvaskdokumentation
Når vi som virksomhed etablerer forretningsforbindelse med en virksomhed eller en privatperson og hjælper virksomheden eller privatpersonen i sager, som omhandler transaktioner eller pengeoverførsler, er vi i medfør af hvidvaskloven forpligtet til at identificere og indhente legitimation fra vores kunder. Dette indebærer, at vi for vores virksomhedskunder er forpligtet til at identificere og legitimere selskabets reelle ejer(e). Der vil derfor ske en behandling af dine personoplysninger i kraft af dit direkte kundeforhold hos os eller i kraft af, at du er reel ejer i et selskab, som er kunde hos os. De oplysninger, der vil blive indhentet og registreret, er dine identitetsoplysninger, herunder dine almindelige personoplysninger som navn, adresse, fødested og nationalitet samt CPR-nummer, hvis du har et. Hertil har vi brug for at indhente en kopi af dit pas eller kørekort og dit sundhedskort.
Vi behandler dine personoplysninger, herunder dit personnummer, i overensstemmelse med forordningens artikel 6(1)(c) og databeskyttelseslovens § 11(2)(1), da vi er underlagt en retlig forpligtelse i hvidvaskloven. Oplysningerne er som udgangspunkt indhentet direkte fra dig, men der kan være tilfælde, hvor vi er forpligtet til at indhente yderligere oplysninger fra internationale registre.
Såfremt vi er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, er vi forpligtet til at orientere Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Det bemærkes særligt, at du ikke har ret til indsigt i, om der er sket underretning til SØIK eller ret til indsigt i indholdet af underretningen.
Vi opbevarer dine personoplysninger i relation til hvidvaskdokumentation i 5 år efter kundeforholdets ophør, som foreskrevet i hvidvaskloven, hvorefter de slettes.

Kurser og seminarer
I forbindelse med vores arrangering, afholdelse og evaluering af kurser og seminarer behandler vi personoplysninger om dig for at kunne registrere din tilmelding og kontakte dig. Vi har til dette formål brug for at behandle dine almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger som navn, stilling og e-mail. Vi vil også behandle dine bankoplysninger, hvis du skal betale for kurset eller seminaret.
Vi behandler dine oplysninger på baggrund af en aftale mellem dig og os om at deltage i vores kurser og seminarer. Det retlige grundlag er i den forbindelse artikel 6(1)(b). Behandlingen af dine personoplysninger kan også finde sted på baggrund af vores legitime interesse i at kunne evaluere kurserne og dele dine kontaktoplysninger med de øvrige deltagere ved udlevering af deltagerlister. Det retlige grundlag for denne behandling er artikel 6(1)(f). Personoplysningerne stammer fra dig eller den, der har tilmeldt kurset på dine vegne, f.eks. din arbejdsgiver.
Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger, indtil vi har foretaget evaluering af kurset/seminaret. Vi opbevarer dine betalingsoplysninger i senest 5 år i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven.

Hjemmeside
I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig i form af cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse og til at udarbejde statistikker. Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Læs mere om dette i vores cookiepolitik.

Nyhedsbreve
Når vi udsender nyhedsbreve og andre markedsføringsmæssige tiltag har vi brug for at behandle dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn, din stilling og e-mail. Vi indhenter kun oplysningerne fra dig, og vi videregiver ikke disse til tredjemand.
Vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke. Det retlige grundlag er artikel 6(1)(a). Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at skrive til jesper@steentastesen.dk, ved at ringe på telefon +45 40642347 eller afmelde dig via det link, der fremgår af hvert nyhedsbrev.
Vi opbevarer dokumentation for dit oprindelige samtykke i 2 år efter, at du har afmeldt dig vores nyhedsbrev, da et eventuelt strafansvar forældes efter dette tidsrum.

Meddelelse ved lovpligtig behandling
I de tilfælde hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en retlig forpligtelse eller et krav i henhold til kontrakt eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, er du forpligtet til at give os oplysningerne for, at vi kan opretholde kundeforholdet, opfylde kontrakten samt fakturere dig for vores ydelser m.v. Hvis du ikke ønsker at give os de oplysninger, som vi skal bruge for at overholde vores forpligtelser, kan konsekvensen være, at vi ikke har mulighed for at oprette eller fortsætte kundeforholdet eller opfylde en kontrakt med dig.
Du er ikke forpligtet til at give os dine oplysninger i andre tilfælde, f.eks. til brug for vores markedsføring og udsendelse af nyhedsbreve. Konsekvensen ved ikke at give os dine oplysninger vil dog være, at du f.eks. ikke kan modtage markedsføringsmateriale og nyhedsbreve fra os.

Modtagere af personoplysninger
Som advokatselskab er vores medarbejdere underlagt tavshedspligt i medfør af retsplejeloven og de advokatetiske regler. Vi videregiver kun oplysninger om dig til tredjeparter, når vi har indhentet dit samtykke hertil, eller når vi er forpligtet i henhold til lovgivning. Disse tredjeparter kan eksempelvis være modparter og deres rådgivere, eksterne rådgivere samt offentlige myndigheder, herunder SKAT og domstolene.
Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger for os og kun efter vores specifikke instruks.
Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande eller organisationer uden for EU/EØS. Hvis vi har behov for at overføre oplysninger uden for EU/EØS, f.eks. for at opfylde en aftale med dig, sikrer vi dette med et lovligt overførselsgrundlag. Dette kan f.eks. være nødvendigt i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, hvor køber er etableret uden for EU/EØS.

Dine rettigheder
Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.
Såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

Ændringer
Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Vi retter henvendelse til dig i tilfælde af væsentlige ændringer i form af en synlig meddelelse på vores websites eller e-mail.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 5.8.2020.

Pris

Advokatregningen

Advokatregningen er som udgangspunkt baseret på, hvor meget tid der bruges på sagen, men følgende øvrige faktorer kan også have betydning ved prisfastsættelsen: Opgavens størrelse og kompleksitet, det opnåede resultat, ansvaret forbundet med løsning af opgaven, sagens værdi og omfanget af påkrævet specialviden. Ved afregning efter medgået tid er timeprisen kr. 3.000,- inkl. moms.

Inden der udføres en opgave for en klient, gives der gerne en pris på udførelsen af opgaven. I mindre sager, hvor det er muligt at forudse sagens gang, kan der ofte gives en samlet pris på hele opgaven. I større sager kan dette sjældent lade sig gøre, og i stedet prisfastsættes overskuelige delopgaver inden udførsel.

I større opgaver orienteres klienten efter ønske desuden løbende om tidsforbruget.

Sager afregnes månedsvis og/eller ved sagens afslutning. Der vedlægges altid en tidsregistrering som bilag til fakturaen. Betalingsbetingelser er 5 dage fra fakturadato.

Ved udlæg og andre omkostninger anmodes klienten om at deponere beløbet på en klientkonto, således midlerne står til rådighed, når de skal erlægges. I visse typer sager anmodes også om forudbetaling af det anslåede honorar.

Kontakt os

Besøgsadresse

Kontor – Odense:
Munke Mose Alle 1A

DK-5000 Odense C

Email: jesper@steentastesen.dk

Tlf: + 45 40 64 23 47